M/S Teaterskeppet AB
Skeppsbrokajen 104
111 30 Stockholm
Tel: 08-14 48 00
Fax: 08-21 44 32
E-post: info@teaterskeppet.se
krav2star.jpg
CSI5.jpg

Dispensansökan

 

Härmed inkommer M/S Teaterskeppet AB (556621-7195) med en dispensansökan för skyldighet att betala farledsavgifter för korta resor i inre fart där avgångs- och ankomsthamn är densamma.

 

Bakgrund

M/S Teaterskeppet AB äger fartyget M/S Teaterskeppet (SDZX) som bedriver passagerartrafik med Stockholm som hemort. Vi genomför årligen ca 70-90 resor varav de flesta är middagskryssningar på ca 3-4 timmar inom Stockholms Hamns område.

M/S Teaterskeppet har även certifikat för område B som lastfartyg och gör resor inom Sverige.

M/S Teaterskeppet ska enligt de nya reglerna som trädde i kraft 1 januari 2018 betala farledsavgifter.

M/S Teaterskeppet är certifierade enligt CSI (Clean Ship Index) och har 121 poäng vilket ger en 4-stjärning klassning (miljöklass B enligt SJÖFS 2017:27).

 

Dispens från skyldighet att betala farledsavgifter

Vi ansöker om dispens från skyldighet att betala farledsavgifter för vissa resor som uppfyller följande kriterier:

 

- att resan sker inom fartområde E      samt

- att resan är en kort resa (under 12 timmar, se definition TSFS 2010:102)      samt

- att resans avgångs- och ankomsthamn är densamma och att ingen annan tillståndspliktig hamn* angörs under resan

 

* Hamn med kapacitet för fartyg över 1350 bruttoton

Motivering

M/S Teaterskeppet gör mestadels korta middagskryssningar på ca 3-4 timmar, oftast inom Stockholms Hamns område. Resorna har inte en given destination utan vi anpassar turen med hänsyn till övrig handelssjöfart samt kundens önskemål. Vi gör även varannan vecka (året runt) korta provturer där vi genomför olika säkerhetsövningar.

 

Det rapporteringsverktyg som Sjöfartsverket tillhandahåller, Maritime Single Window, är inte heller anpassat för fartyg vars avgångs- och ankomstort är densamma. Likaså kan man inte heller ange en avgångstid som är tidigare än en ankomsttid.

 

Därför vill vi anföra följande:

 

1. Då majoriteten av resorna sker i egna farleder samt farleder som Stockholms Hamn underhåller (genom ett serviceavtal med Sjöfartsverket) så utgör vår trafik ingen ekonomisk belastning för Sjöfartsverket. Att Sjöfartsverket skulle ta över ansvaret för utprickning samt att underhålla farlederna inom hamnområdet skulle innebära en betydligt högre kostnad än den intäkt som passagerarfartyg i inre fart kan komma att generera. Dessutom är Teaterskeppet undantaget lotsplikt i inre fart vilket gör att Sjöfartsverket inte heller behöver hålla med lotsbemanning får vår räkning. 

 

2. Den ökade administrativa bördan för rapporteringen står inte i relation till den verksamhet vi bedriver, samt de intäkter som Sjöfartsverket kan generera från fartyg i inre fart. För M/S Teaterskeppet AB innebär denna ökade administration med rapportering, i ett verktyg som inte är anpassat för vår trafik, en massa merarbete och går stick i stäv med den uttalade ambition från Regeringen och Näringsdepartementet om att minska och underlätta den administrativa bördan för småföretagare.

I och med fartygets CSI certifiering och den kraftiga rabatt som det medför på farledsavgifterna anser vi att den administrativa bördan, kostnaden för anpassning av rapporteringssystem och själva kostnaden för hanteringen av dessa avgifter blir betydligt större för Sjöfartsverket än den intäkt som kan komma att genereras från fartyg i inre fart.

 

Vid de tillfällen då Teaterskeppet har olika avgång och ankomsthamnar och genomför resor i närfart, t.ex. när vi åker till Visby eller annan hamn inom Sverige, anser vi det fullt rimligt att vi ska betala farledsavgifter.

 

 

Med vänliga hälsningar,